Fon Satın Al
Gayrimenkul Yatırım Fonu Nedir?

Gayrimenkul Yatırım Fonu Nedir?

İlgili mevzuat hükümleri uyarınca nitelikli yatırımcılardan katılma payları karşılığında toplanan paralarla, pay sahipleri hesabına inançlı mülkiyet esaslarına göre gayrimenkuller ve gayrimenkule dayalı haklar ve mevzuatın izin verdiği diğer finansalvarlık ve işlemlerden oluşan portföyü işletmek amacıyla Kurul’dan faaliyet izni alan portföy yönetim şirketleri ve gayrimenkul portföy yönetim şirketleri tarafından bir içtüzük ile süreli veya süresiz olarak kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan malvarlığıdır. .*
Nitelikli yatırımcıların gayrimenkul varlıklarına yatırım yapmasına olanak sağlayan Gayrimenkul Yatırım Fonları aşağıda verilen özet niteliklere sahiptir;

1. Gayrimenkul yatırım fonları (GYF) portföy yönetim şirketleri ile gayrimenkul portföy yönetim şirketleri tarafından kurulabilecek olup, GYF katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılacaktır.
2. GYF toplam değerinin en az %80’inin gayrimenkul yatırımlarından oluşması zorunludur.
3. Gayrimenkul yatırımları arsa, arazi, konut, ofis, alışveriş merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, park, hastane ve benzeri her türlü gayrimenkul olabilecektir..
4. GYF portföyündeki varlıkların, uluslararası uygulamalara paralel şekilde bağımsız bir portföy saklayıcısı tarafından saklanması gerekmektedir.
5. GYF, sadece tapuya tescil ve tescile bağlı değişiklik, terkin ve düzeltme işlemleri ile sınırlı olarak tüzel kişiliği haiz addolunmuştur.
6. Fonların asgari portföy büyüklüğünün katılma paylarının satışına başlandığı tarihi müteakip en geç bir yıl içerisinde 10.000.000 TL’ye ulaşması zorunludur.
7. Fonların süreli veya süresiz olarak kurulmalarına imkan tanınmıştır.
8. Fon içtüzüğünde yer verilmesi kaydıyla portföyün gayrimenkul yatırımlarından oluşan bölümüne ilişkin performans ücreti alınmasına imkan sağlanmıştır.
9. Gayrimenkul yatırımlarının değerlemesinin asgari olarak her takvim yılı sonu itibari ile Kurulca uygun görülen değerleme kuruluşlarınca yapılması zorunlu tutulmuştur.

Gayrimenkul yatırım fonlarının faizsiz finans kriterlerine uyabilmesi için yatırım yaptığı alanların ve işleyiş sürecinin faizsiz finans prensiplerine uygun olması ve GSYF’nin danışma kurulu tarafından onaylanması gerekmektedir.
*Gayrimenkul Yatırım Fonları Tebliği (III-52.3), Resmi Gazete, 28871, 3 Haziran 201